Management Solapur
01 Main Building 01 Main BuildingAKIMSS 01 AKIMSS 01AKIMSS 02 AKIMSS 02AKIMSS 03 AKIMSS 03AKIMSS 04 AKIMSS 04AKIMSS 05 AKIMSS 05AKIMSS 06 AKIMSS 06AKIMSS 07 AKIMSS 07AKIMSS 08 AKIMSS 08AKIMSS 09 AKIMSS 09AKIMSS 10 AKIMSS 10Computer Lab Computer LabLibrary 2 Library 2Library LibraryHonble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_06.jpg Honble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_06.jpgHonble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_08.jpg Honble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_08.jpgHonble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_09.jpg Honble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_09.jpgHonble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_04.jpg Honble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_04.jpgHonble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_02.jpg Honble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_02.jpgHonble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_05.jpg Honble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_05.jpgHonble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_01.jpg Honble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_01.jpgHonble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_10.jpg Honble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_10.jpgHonble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_07.jpg Honble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_07.jpgHonble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_03.jpg Honble Dr. Vishwajit Kadam, Secretary Bharati Vidyapeeth Pune, Visited to Solapur campus_03.jpgStree-ek-sanjivani_1.jpg Stree-ek-sanjivani_1.jpgakim_.jpg akim_.jpgakim_4.jpg akim_4.jpgAnnual-Seminar-2012.jpg Annual-Seminar-2012.jpgakim_3.jpg akim_3.jpgStree-ek-sanjivani.jpg Stree-ek-sanjivani.jpgakim_2.jpg akim_2.jpgFelicitation-of-Chief-Guest-Mr.-I.-William.jpg Felicitation-of-Chief-Guest-Mr.-I.-William.jpgDr. S. B. Sawant, Director AKIMSS felicitating Dr. M. N. Maldar Vice Chancellor Solapur University, Dr. S. B. Sawant, Director AKIMSS felicitating Dr. M. N. Maldar Vice Chancellor Solapur University, Dr. S. B. Sawant, Director AKIMSS felicitating Honb’le Diliprao Mane MLA, Solapur.jpg Dr. S. B. Sawant, Director AKIMSS felicitating Honb’le Diliprao Mane MLA, Solapur.jpgInauguration of IT Smapark Abhiyan 2013 - 2014.jpg Inauguration of IT Smapark Abhiyan 2013 - 2014.jpgNSS (1).JPG NSS (1).JPGNSS (2).JPG NSS (2).JPGNSS (3).JPG NSS (3).JPGNSS (4).JPG NSS (4).JPGNSS (5).JPG NSS (5).JPGNSS.JPG NSS.JPGAkim_08.jpg Akim_08.jpgAkim_04.jpg Akim_04.jpgAkim_02.jpg Akim_02.jpgAkim_06.jpg Akim_06.jpgAkim_03.jpg Akim_03.jpgAkim_05.jpg Akim_05.jpgAkim_01.jpg Akim_01.jpgAkim_07.jpg Akim_07.jpginductionprogram_2.jpg inductionprogram_2.jpginductionprogram_3.jpg inductionprogram_3.jpginductionprogram_1.jpg inductionprogram_1.jpgimage1.jpg image1.jpgimage2.jpg image2.jpgimage4.jpg image4.jpgimage3.jpg image3.jpgimage5.jpg image5.jpgPlacement_Workshop_5 October_2013.jpg Placement_Workshop_5 October_2013.jpgRallyandtreeplantation.jpg Rallyandtreeplantation.jpgTeachersDay.jpg TeachersDay.jpgRTO.JPG RTO.JPG